ஸ்ரீமுருகப்பெருமானின் அஷ்டோத்ரம்

PinterestLinkedInTumblr+

 

 

1. ஓம் ஸ்கந்தாய நம ஹ
2. ஓம் குஹாய நம ஹ
3. ஓம் ஷண்முகாய நம ஹ
4. ஓம் பால நேத்ரஸுதாய நம ஹ
5. ஓம் ப்ரபவே நம ஹ
6. ஓம் பிங்களாய நம ஹ
7. ஓம் க்ருத்திகா ஸுனவே நம ஹ
8. ஓம் சிகிவாஹனாய நம ஹ
9. ஓம் த்விஷட் புஜாய நம ஹ
10. ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நம ஹ
11. ஓம் சக்தி தராய நம ஹ
12. ஓம் பிஸிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நம ஹ
13. ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹாரிணே நம ஹ
14. ஓம் ரஷோபல விமர்த்தனாய நம ஹ
15. ஓம் மத்தாய நம ஹ
16. ஓம் ப்ரமத்தாய நம ஹ
17. ஓம் உன்மத்தாய நம ஹ
18. ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரஷகாய நம ஹ
19. ஓம் தேவசேனாபதயே நம ஹ
20. ஓம் ப்ராக்ஞாய நம ஹ
21. ஓம் க்ருபாளவே நம ஹ
22. ஓம் பக்த வத்ஸலாய நம ஹ
23. ஓம் உமா ஸுதாய நம ஹ
24. ஓம் சக்தி தராய நம ஹ
25. ஓம் குமாராய நம ஹ
26. ஓம் க்ரெஞ்சதாரணாய நம ஹ
27. ஓம் ஸேனான் யே நம ஹ
28. ஓம் அக்னிஜன்மனே நம ஹ
29. ஓம் விசாகாய நம ஹ
30. ஓம் சங்கராத்மஜாய நம ஹ
31. ஓம் சிவஸ்வாமினே நம ஹ
32. ஓம் கணஸ்வாமினே நம ஹ
33. ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம ஹ
34. ஓம் ஸநாதனாய் நம ஹ
35. ஓம் அனந்த சக்தியே நம ஹ
36. அசேஷாப்யாய நம ஹ
37. ஓம் பார்வதிப்ரிய நந்தனாய நம ஹ
38. ஓம் கங்கா ஸுதாய நம ஹ
39. ஓம் சரோத் பூதாய நம ஹ
40. ஓம் அஹுதாய நம ஹ
41. ஓம் பாவகாத்மஜாய நம ஹ
42. ஓம் ஜ்ரும்பாய நம ஹ
43. ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய நம ஹ
44. ஓம் உஜ்ரும்பாய நம ஹ
45. ஓம் கமலாஸன் ஸம்ஸ்துதாய நம ஹ
46. ஓம் ஏகவர்ணாய நம ஹ
47. ஓம் த்விவர்ணாய நம ஹ
48. ஓம் திரிவர்ணாய நம ஹ
49. ஓம் ஸும்னோக்ராய நம ஹ
50. ஓம் சதுர்வர்ணாய நம ஹ
51. ஓம் பஞ்சவர்ணாய நம ஹ
52. ஓம் ப்ரஜாபதயே நம ஹ
53. ஒம் அஹஸ்பதயே நம ஹ
54. ஓம் அக்னிகர்பாய நம ஹ
55. ஓம் சமீகர்பாய நம ஹ
56. ஓம் விச்வரேதஸே நம ஹ
57. ஓம் ஸுராரிக்னே நம ஹ
58. ஓம் ஹரித்வர்ணாய நம ஹ
59. ஓம் சுபகராய நம ஹ
60. ஓம் வாஸவாய நம ஹ
61. ஓம் வடுவேஷப்ருதே நம ஹ
62. ஓம் பூஷ்ணே நம ஹ
63. ஓம் கபஸ்தினே நம ஹ
64. ஓம் கஹனாய் நம ஹ
65. ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நம ஹ
66. ஓம் களாதராய நம ஹ
67. ஓம் மாயாதராய நம ஹ
68. ஓம் மஹாமாயினே நம ஹ
69. ஓம் கைவல்யாய நம ஹ
70. ஓம் சங்கரீ ஸுதாய நம ஹ
71. ஒம், விச்வயோனயே நம ஹ
72. ஓம் அமே யாத்மனே நம ஹ
73. ஓம் தேஜோநிதயே நம ஹ
74. ஓம் அனாமயாய நம ஹ
75. ஓம் பரமேஷ்டினே நம ஹ
76. ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம ஹ
77. ஓம் வேதகர்பாய நம ஹ
78. ஓம் விராட்ஸுதர்ய நம ஹ
79. ஓம் புளிந்த்கன்யாபர்த்ரே நம ஹ
80. ஓம் மஹாஸாரஸ்வத ப்ரதாயநம ஹ
81. ஓம் ஆச்ரிதாகில தாத்ரே நம ஹ
82. ஓம் சோராக்னாய நம ஹ
83. ஓம் ரோக நாசனாய நம ஹ
84. ஓம் அனந்தமூர்த்தயே நம ஹ
85. ஓம் ஆனந்தாய நம ஹ
86. ஓம் சிகண்டிக்ருத கேதனாய நம ஹ
87. ஓம் டம்பாய நம ஹ
88. ஓம் பரம டம்பாய நம ஹ
89. ஓம் மஹாடம்பாய நம ஹ
90. ஓம் வ்ருஷாகபயே நம ஹ
91. ஓம் காரணோ பாத்த தேஹாய நம ஹ
92. ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய நம ஹ
93. ஓம் அனீச்வராய நம ஹ
94. ஓம் அம்ருதாய நம ஹ
95. ஓம் ப்ராணாய நம ஹ
96. ஓம் ப்ராணாயாம பாராயணாய நம ஹ
97. ஓம் வ்ருத்த ஹந்த்ரே நம ஹ
98. ஒம் வீரக்னாய நம ஹ
99. ஓம் ரக்த ச்யாம களாய நம ஹ
100. ஓம் மஹதே நம ஹ
101. ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம ஹ
102. ஓம் குஹாப்ரீதாய நம ஹ
103. ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம ஹ
104. ஓம் ப்ராஹ்மண ப்ரியாய நம ஹ
105. ஓம் வம்ச’ விருத்திகராய நம ஹ
106. ஓம் வேத வேத்யாய நம ஹ
107. ஓம் அஷய பலப்ரதாய நம ஹ
108. ஓம் மயூர வாஹனர்ய நம ஹ
Share.

About Author

Leave A Reply